Danh mục thông tin công khai

.

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(Theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STTNội dungĐường dẫn
IDanh mục công khai

1Văn bản quy phạm pháp luật Chi tiết
2Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bênChi tiết
3Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nướcChi tiết
4Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luậtChi tiết
5Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vayChi tiết
6Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộcChi tiết
Chi tiết
7Công khai ngân sáchChi tiết
8Danh ba điện thoại công chức cơ quanChi tiết
9Các tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchChi tiết
10Kế hoạch - Quy hoạch của ngànhChi tiết
11Văn bản chỉ đạo, điều hànhChi tiết
12 Lịch làm việc Lãnh đạoChi tiết
IIĐầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin
1

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

- Địa chỉ: 161 Nguyễn Du phường Vị Hoàng thành phố Nam Định tỉnh Nam Định

- Số điện thoại: 0228.3644279, Di động: 0912580411

- Email: sovhttdl@namdinh.chinhphu.vn
IIIBiểu mẫu
1Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Các Tin khác