Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

.

File ttài liệu:
vb2-1662.pdf

Các Tin khác
- Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số 25/10
- Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa 28/07
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần, chùa Tháp, thành phố Nam Định 06/11
- Tầm Quan trọng của Chuyển đổi số 06/11
- Đề án chuyển đổi số lĩnh Thể dục thể thao giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng đến năm 2030 06/11
- Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 24/11
- Chuyển đổi số trong ngành du lịch: Chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động 14/09
- Ra mắt phiên bản mới Tài liệu Hướng dẫn Chuyển đổi số trong ngành Du lịch 22/02
- Chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực văn hóa 25/10
- Chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng 24/10
- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực văn hóa năm 2023 24/10
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tham dự hội nghị Tập huấn và Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa" năm 2023 10/10
- 10 - 10 ngày Chuyển đổi số Quốc gia 02/10