Đề án chuyển đổi số lĩnh Thể dục thể thao giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng đến năm 2030

Đề án chuyển đổi số lĩnh Thể dục thể thao  giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng đến năm 2030

Sáng ngày 11/8/2023, Bộ VHTTDL đã tổ chức hôi nghị phiên họp lân thứ 3 diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tham dự buổi họp có Phó cục trưởng- Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó cục trưởng -Nguyễn Hồng Minh và các đồng chí trong Ban soạn thảo Đề án.

Trên cơ sở bản dự thảo lần 1 và 2 đã được Ban soạn thảo, các chuyên gia, khách mời nhận xét, góp ý, Trung tâm Thông tin – Truyền thông và Đơn vị tư vấn đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đồng thời giải trình và thực hiện điều chỉnh một số nội dung của Đề án.

Mục tiêu tổng quát của Đề án cũng nêu rõ: Phát triển công nghệ số trong lĩnh vực Thể dục thể thao góp phần xây dựng nền thể thao Việt Nam hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thể thao thông minh, tiện ích; Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ; Chuyển đổi nhận thức, tư duy về chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số; Xây dựng các chương trình truyền thông, hoạt động, sự kiện nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức của Cục Thể dục thể thao về lợi ích của chuyển đổi số; Tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, khai thác dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Thể dục thể thao.

Đề án chuyển đổi số ngành TDTT gồm 5 phần: (1) Sự cần thiết ban hành Đề án (2) Tổng quan về Đề án (3) Nội dung Đề án (4) Kết quả, tác động của Đề án (5) Tổ chức thực hiện. Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là: Chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức, tư duy về chuyển đổi số của ngành thể thao; Tham mưu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản có liên quan để bắt kịp những thay đổi công nghệ, đảm bảo phát triển vận hành Chính phủ điện tử của Bộ VHTTDL, đáp ứng yêu cầu tiến trình chuyển đổi số tại Cục TDTT; Đảm bảo mạng diện rộng của Cục TDTT đáp ứng kết nối 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của Cục Thể dục thể thao; 85% hồ sơ công việc tại Cục Thể dục thể thao được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Hoàn thiện 100% dịch vụ công trực tuyến có chức năng định danh, xác thực một lần; cho phép thực hiện thủ tục hành chính hoàn toàn được xử lý trên môi trường mạng; Đảm bảo an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, 100% máy chủ, máy trạm của Cục TDTT được triển khai giải pháp phòng, chống mã độc…

Tại cuộc họp lần 3, đa số các ý kiến đều đánh giá cao tầm quan trọng của Đề án cũng như mục tiêu mà Đề án đưa ra. Đề án được phê duyệt sẽ tạo cơ sở pháp lý và định hướng cho việc chuyển đổi số nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động trong quản lý, điều hành của ngành thể dục thể thao phù hợp với xu thế chung của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tạo bước đột phá trong phát triển thể dục thể thao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thành tích thể thao./.

Các Tin khác