Kế hoach Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Kế hoach Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

.

File ttài liệu:
vb2-1936.1.pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 26/12
- Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 26/12
- Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024 26/12
- Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố 22/12
- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 21/12
- Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2024 của Sở VHTTDL 19/12
- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 19/12
- Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/12
- Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 19/12
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12
- KH tổ chức chương trình nghệ thuật "Chào Năm mới 2024" 12/12
- Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 27/11
- KH phối hợp tổ chức hội nghị hội thảo thực hành di sản kỷ niệm 20 năm công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNesco tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối với Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt 10/11
- Kế hoạch tổng kết công tác VHTTDL năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 09/11
- Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số và tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023 20/10