Báo cáo Công tác Cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo Công tác Cải cách hành chính năm 2021

.

File ttài liệu:
BC CCHC NAM 2021 (14.12).pdf

Các Tin khác
- Báo cáo về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 15/12
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2021 15/12
- Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 05/12
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quí III, năm 2021 15/09
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí III, năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/09
- Báo cáo Về tình hình thực hiện Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 15/06
- Báo cáo Tình hình kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quí II năm 2021 15/06
- Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí II, năm 2021 của Sở VHTTDL 15/06
- Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 13/05
- Báo cáo Tình hình kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2020 17/12
- Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 4 năm 2020 17/12
- Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 03/12
- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 03/12
- v/v báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 01/12
- Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 13/10