Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021

.

File ttài liệu:
610 QH.pdf

Các Tin khác
- Báo cáo Tình hình kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2020 17/12
- Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 4 năm 2020 17/12
- Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 03/12
- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 03/12
- v/v báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 01/12
- Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 13/10
- Báo cáo phân tích, đánh giá, kiểm điểm chỉ số CCHC năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10
- Báo cáo tình hình kiểm soát TTHC Quý III năm 2020 của Sở VHTTDL 16/09
- Báo cáo công tác cải cách hành chính Quí III/2020 Triển khai nhiệm vụ IV/2020 của Sở VHTTDL 08/09
- Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 01/07
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí III/2019, triển khai nhiệm vụ IV/2019 của Sở VHTTDL. 01/07
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý II/2020 Triển khai nhiệm vụ Quý III/2020 11/06
- Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 08/05
- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2019 21/04
- Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quí I năm 2020 của Sở VHTTDL 16/03