Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2019

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2019

.

File ttài liệu:
Bao cao Luat Luu tru ngay 14.4.2020.pdf

Các Tin khác
- Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quí I năm 2020 của Sở VHTTDL 16/03
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí I/2020; Triển khai nhiệm vụ quí II/2020 06/03
- Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/9/2019) 27/02
- Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 27/02
- Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 25/12
- Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL 16/12
- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL 02/12
- Báo cáo 9 tháng đầu năm 2019 27/09
- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí II năm 2019 11/09
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019 25/07
- BC Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 17/06
- V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 06/06
- V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 06/06
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí II/2019, Triển khai nhiệm vụ III/2019 của Sở VHTTDL 05/06
- Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 27/05