Một số kết quả bước đầu trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Một số kết quả bước đầu trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Nam Định về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 đã nhấn mạnh mục tiêu của giai đoạn đó là triển khai đồng bộ, đầy đủ các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo về hiệu quả CCHC tại địa phương.

Nhằm tiếp tục thực hiện CCHC, tạo môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cũng như các mục tiêu về Chính phủ điện tử… Ngày 14/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Nam Định về CCHC nhà nước tỉnh nam Định năm 2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 892/KH-VHTTDL ngày 04/12/2018 về việc CCHC của Sở VHTTDL Nam Định năm 2019. Sở VHTTDL xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Đồng thời quán triệt đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức trong ngành thực hiện công tác CCHC gắn với nhiệm vụ chuyên môn của phòng, đơn vị. Việc tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC của các đơn vị được Sở VHTTDL đưa vào là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng cuối năm.

Một trong những giải pháp thực hiện tốt CCHC là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Hiệu quả của công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã và sẽ mang lại lợi ích thiết thực trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần tích cực vào quá trình CCHC, nhằm tiết kiệm chi phí, công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tran. Năm 2019, Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai tất cả các thủ tục hành chính tại cơ quan và trên Website của Sở. Thường xuyên cập nhật tin tức trên Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các hoạt động của ngành; các thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai và đã hoàn tất đều được thực hiện nghiêm theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Bổ sung một số trang thiết bị, điều kiện làm việc, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-SVHTTDL ngày 03/12/2018 về quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở VHTTDL; Quyết định số 408/QĐ-SVHTTDL ngày 03/12/2018 về việc phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở VHTTDL.

Thực hiện các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 với trang dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.namdinh.gov.vn. Đây là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trong môi trường mạng đã thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc nộp và nhận kết quả dịch vụ công ngay tại nhà ở một số lĩnh vực chuyên ngành của Sở VHTTDL đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả , trong quý I/2019, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 88 hồ sơ trực tuyến, với 61 hồ sơ hợp lệ trong đó: 34 hồ sơ đăng ký thông báo quảng cáo; 05 văn bản thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật; 02 giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật đơn vị cơ sở; tiếp nhận, xét duyệt và cấp mới, cấp đổi, cấp lại 13 thẻ hướng dẫn viên du lịch (11 thẻ hướng dẫn viên nội địa, 02 thẻ hướng dẫn viên quốc tế); 04 giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; thẩm định và cấp phép mới 02 cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch; 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao; các hồ sơ còn thiếu đã hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo quy định. Sở VHTTDL đã triển khai phần mềm dịch vụ hành chính công với 126 thủ tục hành chính trong đó lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL là 109 thủ tục hành chính, thủ tục hành chính trực tuyến cấp độ 3, 4 là 12 thủ tục hành chính.

Hiện nay, khi những thủ tục cốt lõi đã được thực hiện ở cấp độ 3, 4, Sở VHTTDL tiếp tục triển khai nâng cấp dịch vụ các thủ tục còn lại, phấn đấu đến cuối năm 2020, tất cả các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, theo tinh thần thực hiện các nội dung chỉ đạo. Sau gần 8 tháng triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Sở VHTTDL đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự tiện lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai, bên cạnh những thành công nhất định, vẫn còn nhiều hạn chế đó là: nhân lực phụ trách triển khai công nghệ thông tin tại Sở còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc triển khai đôi khi còn chưa kịp thời. Mặt khác hiện nay người dân và doanh nghiệp vẫn chưa có đủ thiết bị số hóa ở nhà để thực hiện việc giao dịch qua phần mềm giao dịch trực tuyến, thao tác trên các thiết bị, phần mềm đòi hỏi những kỹ năng nhất định về công nghệ thông tin. Đây là những rào cản lớn khiến cho người dân, doanh nghiệp chưa mạnh dạn thực hiện việc giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến.

Cải cách thủ tục hành chính là cải cách phương thức làm việc của nền hành chính, cải cách cách thức phục vụ của nền hành chính đối với người dân, tổ chức. Mục tiêu cuối cùng mà cải cách thủ tục hành chính hướng đến chính là sự phục vụ ngày càng tốt hơn cho cho người dân, làm cho họ hài lòng và tin tưởng vào sự quản lý của nhà nước. Để từng bước nâng cao hiệu quả, phát huy tối đa những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thời gian tới, Sở VHTTDL sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp. Hướng dẫn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến là giải pháp quan trọng để tạo thói quen cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch thủ tục hành chính tại cơ quan. Để loại hình dịch vụ này thực sự phát huy hiệu quả, Sở VHTTDL tiếp tục chỉ đạo các phòng quản lý nhà nước, đơn vị thực hiện rà soát danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt lựa chọn những thủ tục có tần suất sử dụng nhiều, dễ triển khai để chuẩn hóa quy trình đưa vào cung cấp trong hệ thống. Tiếp tục tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức, tin tưởng và hiểu về lợi ích của dịch vụ công mang lại, mạnh dạn sử dụng dịch vụ công do cơ quan, đơn vị cung cấp để tạo thói quen, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại và đảm bảo thuận tiện./.

ThS. Trần Thị Hương Giang [1]

[1] Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchCác Tin khác
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 18/01
- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 18/01
- Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII 24/08
- Cụm thi đua ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng bằng sông hồng sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 02/08
- Thư chúc tết - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01
- Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 03/01
- Tuyên truyền giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 21/12
- Đại hội Đại biểu Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022 14/12
- Lễ ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành công việc Voffice” giữa Sở VHTTDL và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Nam Định 25/08
- Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số: 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 03/08
- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 01/08
- Hội nghị Giao ban báo chí tháng 7 năm 2017 02/08
- Lễ trao tặng sách của đồng chí Bạch Ngọc Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho Thư viện tỉnh 27/07
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ đặt vòng hoa và dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ 25/07
- Hội nghị học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017 14/07