Báo cáo Công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở VHTTDL

Báo cáo Công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở VHTTDL

File ttài liệu:
vb3-1525...pdf

Các Tin khác
- V/v báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật 12/11
- V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị đính số 163/2016/NĐ-CP 10/11
- Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 07/11
- Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 07/11
- Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 04/11
- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 01/11
- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quí IV năm 2021 01/11
- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quí III năm 2021 01/11
- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021 01/11
- Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 10/10
- Báo cáo việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí III năm 2022 15/09
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí III năm 15/09
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí III năm 2022 của Sở VHTTDL 12/09
- Báo cáo việc tổ chức đánh giá, phân tích và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số CCHC (Parindex) của Sở VHTTDL 16/08
- Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 2 năm 2022 16/06