Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Sở VHTTDL

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA SỞ VHTTDL (99/TB-SVHTTDL)

.

File ttài liệu:
TOAN NGANH BIEU CK TH DT NAM 2021 (1).pdf

Các Tin khác
- Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 09/11
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 (quí I) 07/11
- Công khai thực hiện thu - chị ngân sách quý I năm 2022 của Sở VHTTDL 15/04
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2022 07/11
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi quí II năm 2022 của Văn phòng Sở VHTTDL 12/07
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/20222 của Văn phòng Sở VHTTDL 12/07
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 07/11
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 25/10
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 17/10
- Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 17/10
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 17/10
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 17/10
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khao tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí III năm 2022 17/10
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi quí III năm 2022 của Văn phòng Sở VHTTDL 11/10
- Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu May quần áo khối nghi thức và quần áo trọng tài phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022 13/10