Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (14/02/2022)

.

File ttài liệu:
cong khai thuc hien nam 2021 bie 3 co dau.pdf

Các Tin khác
- Quyết định ban hành quy chế tài sản công Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 15/02
- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA SỞ VHTTDL 07/02
- Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 26/01
- Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 26/01
- Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 25/01
- Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 24/01
- Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2022 21/01
- Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 18/01
- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 18/01
- Quyết định công bố công khai Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và số liệu quyết toán vốn đầu tư năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/01
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 (QUÝ IV, 6 THÁNG CUỐI NĂM) 14/01
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2021 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/01
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách sáu tháng cuối năm Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 10/01
- Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 12/01
- Quyết định số 01/QĐ-SVHTTDL ngày 04/01/2022 Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản công của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2022 04/01