Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

.

File ttài liệu:
CONG-KHAI-DT 2020.pdf

Các Tin khác
- giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019- Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao 30/10
- giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 - Nhà hát nghệ thuật truyền thống 30/10
- Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 03/07
- Phương án phân bổ bổ sung dự toán NSNN năm 2019 15/10
- Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 20/09
- Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Nhà hát nghệ thuật truyền thống thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 20/09
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 13/09
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 đầu năm 2019 13/09
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí IV năm 2019 13/09
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí III năm 2019 13/09
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí II năm 2019 13/09
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí I năm 2019 13/09
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách năm 2019 13/09
- Ủy quyền quyết định giao nhhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên 06/08
- Phương án điều chỉnh dự toán NSNN năm 2019 06/08