Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 văn phòng Sở VHTTDL

Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL

.

File ttài liệu:
6 thang cuoi nam.pdf

Các Tin khác
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 của Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 của Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 của Sở VHTTDL 24/02
- Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Sở VHTTDL 24/02
- Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/02
- Quyết định quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 27/12