Kế hoạch tổ chức Lễ Phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2023

Kế hoạch tổ chức Lễ Phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2023

.

File ttài liệu:
vb2-554..pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 26/04
- Kế hoạch Xuất bản sách “Cẩm nang Lễ hội tỉnh Nam Định” 21/04
- V/v phổ biến Kế hoạch của Bộ TTTT về triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” 11/04
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư văn phòng cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 06/04
- Văn bản gửi Kế hoạch của Bộ TTTT về việc Triển khai "Năm dữ liệu số Quốc gia" 05/04
- Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023) 27/03
- Kế hoạch tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2023 23/03
- Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023 15/03
- Kế hoạch triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 15/03
- Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 08/03
- Triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023 08/03
- KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới 06/03
- Kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023-2025 02/03
- Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2023 27/02
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) 24/02