Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.

Ngày 09 tháng 06 năm 2017, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 684/TCDL-LH hướng dẫn cụ thể về việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tại đường thủy nội địa, ngày 23/3/2016, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL hướng dẫn về cấp biển hiệu cho phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch (TTLT 02), trong đó tại khoản d, đ, e Điều 5 hướng dẫn về việc phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải và Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cấp biển hiệu cho phương tiện vận chuyển khách du lịch.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015, Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Vì vậy, trong TTLT 02 không được phép quy định các điều kiện về trang thiết bị, dịch vụ của tàu thủy nội địa vận chuyển khách du lịch như điều kiện kinh doanh.

Hiện dự thảo Luật du lịch sửa đổi, bổ sung đang trong quá trình Quốc hội xem xét thông qua, theo đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các tiêu chuẩn trang thiết bị, chất lượng dịch vụ của phương tiện vận chuyển khách du lịch làm cơ sở để cấp biển hiệu vận chuyển khách du lịch.

Trong thời gian chờ Luật Du lịch sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn được ban hành, để tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh, đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tại trên địa bàn cấp biển hiệu vận tải khách du lịch cho các phương tiện thủy nội địa khi tổ chức, cá nhân kinh doanh có yêu cầu trên cơ sở đáp ứng đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 5 TTLT 02.

Nguyễn Công Khương

Các Tin khác