Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo di tích Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo di tích Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán công trình Tu bổ, tôn tạo di tích Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định
Về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán công trình Tu bổ, tôn tạo di tích Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định
Về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán công trình Tu bổ, tôn tạo di tích đình Khả Lực, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc
Về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán công trình Tu bổ, tôn tạo di tích đình Khả Lực, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan Ngày quốc khánh 2-9-2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan Ngày quốc khánh 2-9-2022
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan Ngày Quốc khánh 2-9-2022
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan Ngày Quốc khánh 2-9-2022
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo tường rào di tích đình - chùa - phủ thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo tường rào di tích đình - chùa - phủ thôn Duyên Hưng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo di tích đình - chùa Phú Giáp, xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo di tích đình - chùa Phú Giáp, xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (theo Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 85/TB-NHNTTT ngày 01/06/2022 của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (theo Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 85/TB-NHNTTT ngày 01/06/2022 của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho xe ô tô thanh lý
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho xe ô tô thanh lý
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Dụng cụ thi đấu phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Dụng cụ thi đấu phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Dụng cụ thi đấu phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Dụng cụ thi đấu phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022.