Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ-370)
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (360/QĐ-SVHTTDL)
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị đính số 163/2016/NĐ-CP
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị đính số 163/2016/NĐ-CP
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Sở VHTTDL
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA SỞ VHTTDL (99/TB-SVHTTDL)
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 (QĐ-325)
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ-314)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 (quí I)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 (quí I)
Công khai thực hiện thu - chị ngân sách quý I năm 2022 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện thu - chị ngân sách quý I năm 2022 của Sở VHTTDL
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2022
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi quí II năm 2022 của Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi quí II năm 2022 của Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/20222 của Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/20222 của Văn phòng Sở VHTTDL
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ-328)
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ - 324)
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ - 323)