Công bố công khai Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)

Công bố công khai Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)

.

File ttài liệu:
vb4-112....pdf

Các Tin khác
- Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quí I năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/04
- Công khai kết mua sắm công Văn phòng Sở 29/03
- Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2022 28/03
- Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 04/03
- Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 03/03
- Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 28/02
- Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/02
- Quyết định ban hành quy chế tài sản công Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 15/02
- Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 26/01
- Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 26/01
- Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 25/01
- Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 24/01
- Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2022 21/01
- Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 18/01
- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 18/01