Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí II năm 2022

Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí II năm 2022

.

File ttài liệu:
vb3-597...pdf

Các Tin khác
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng năm 2022 của Sở VHTTDL 13/06
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí I năm 2022 của Sở VHTTDL 15/03
- Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 2 năm 2022 15/03
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí I, năm 2022 của Sở VHTTDL 11/03
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính năm 2021 15/12
- Báo cáo về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 15/12
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2021 15/12
- Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 05/12
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quí III, năm 2021 15/09
- Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí III, năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/09
- Báo cáo Về tình hình thực hiện Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 15/06
- Báo cáo Tình hình kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quí II năm 2021 15/06
- Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí II, năm 2021 của Sở VHTTDL 15/06
- Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 13/05
- Báo cáo Tình hình kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2020 17/12