Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Cải cách hành chính (CCHC) của ngành VHTTDL đã được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát bằng việc các hoạt động cụ thể như: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và có những giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế về CCHC. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế “Một cửa” tại Trung tâm hành chính công, đã giúp cho việc đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kịp thời.

Những kết quả đạt được trong công tác Cải cách hành chính thời gian qua

Lãnh đạo Sở VHTTDL luôn xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ chính trị của cơ quan cần phải phấn đấu thực hiện hiệu quả; cấp ủy, người đứng đầu cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ CCHC, vì vậy công tác CCHC đã đi vào nề nếp, cụ thể hóa kịp thời các chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, phát động phong trào thi đua gắn với CCHC góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 197/KH-SVHTTDL ngày 9/3/2021 về kiểm tra công tác CCHC năm 2021 của Sở VHTTDL (dự kiến kiểm tra vào tháng 10/2021 đối với 6 phòng QLNN và đơn vị sự nghiệp trực thuộc). Qua đó đã yêu cầu các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC, đẩy mạnh rà soát việc thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực VHTTDL theo quy định.

Sở VHTTDL luôn chú trọng việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Trung ương, của UBND tỉnh ban hành trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành đến công chức, viên chức và người lao động trong các cuộc họp hàng tháng nhằm nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu, xây dựng, ban hành VBQPPL mới đảm bảo tính kịp thời, hợp pháp, đồng bộ, khả thi của hệ thống văn bản theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Trong 6 tháng, Sở đã tổ chức triển khai nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình. Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2017-2020 gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao”; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”...;

Công tác cải cách TTHC luôn được quan tâm, theo đó trong 6 tháng đầu năm Sở đã tiến hành rà soát, tham mưu công bố, sửa đổi bổ sung TTHC đề nghị Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định công bố sửa đổi, bổ sung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL. Tiến hành cập nhật TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác tra cứu, cập nhật, bổ sung TTHC. Công khai đầy đủ 100% các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của Sở.

Việc rà soát đánh giá đơn giản hóa TTHC, giảm bớt thủ tục giấy tờ, quy trình, thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực VHTTDL, nhất là trên các lĩnh vực có nhiều bức xúc trong công tác quản lý và các hoạt động liên quan đến người dân và doanh nghiệp đã được Sở VHTTDL quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Để đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, Sở đã tiến hành việc khảo sát, đánh giá định kỳ mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC bằng phiếu chấm điểm tại bộ phận “Một cửa” và thực hiện thu thập ý kiến đánh giá trực tiếp của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Qua đó, đã giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân.

Cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC được thực hiện đồng bộ giữa các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tính đảm bảo 100% TTHC được thực hiện tại Trung tâm và có124/140 (88,67%) số TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 4.

Sở VHTTDL tiếp tục triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích...;

Kết quả: Tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021, Sở VHTTDL đã tiếp nhận 94 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó 04 hồ sơ lĩnh vực du lịch, 01 hồ sơ lĩnh vực TDTT, 89 hồ sơ lĩnh vực văn hoá cơ sở. Đã giải quyết trước hạn, đúng hạn 94 hồ sơ (100%), không có hồ sơ quá hạn. Sở đã bố trí công chức làm việc tại Bộ phận “Một cửa” đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phù hợp với yêu cầu công việc.

Một trong những điểm nhấn của công tác CCHC của Sở trong 6 tháng đầu năm là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, tiến tới xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Theo đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã sử dụng và thực hiện giải quyết công việc qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị; 100% văn bản gửi/nhận trên môi trường mạng và thực hiện liên thông đối với các đơn vị trực thuộc Sở và các Sở, Ban, ngành trong tỉnh (trừ các văn bản xác định mật). 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Chính phủ, của tỉnh (...@namdinh.chinhphu.vn và ...@namdinh.gov.vn) sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong việc ký số văn bản để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng. Các phần mềm ứng dụng khác như: Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương được duy trì khai thác sử dụng có hiệu quả.

Cổng Thông tin điện tử của Sở thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời tin tức và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phục vụ cho việc khai thác thông tin của tổ chức cá nhân. Bổ sung một số trang thiết bị, điều kiện làm việc, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc. Hệ thống kết nối được được duy trì thường xuyên để tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, Sở VHTTDL đang thực hiện 140 thủ tục hành chính trong đó có 124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 16 TTHC cấp tỉnh; 20 TTHC cấp huyện; 07 TTHC cấp xã do UBND tỉnh công bố được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định.

Tiếp tục trình UBND tỉnh phê duyệt Quy định nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở khi có TTHC được công bố mới. Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, nhằm đẩy mạnh và tiếp tục duy trì và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015, ngay từ đầu năm Sở đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-SVHTTDL ngày 29/01/2021 Kế hoạch xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở VHTTDL năm 2021 và liên tục cập nhật những thay đổi trong quy trình ISO, tham mưu kịp thời các văn bản về xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm 2021 đảm bảo đúng quy định

Sở VHTTDL đã kịp thời triển khai, áp dụng thực hiện theo Đề án vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở được thực hiện đúng quy định, đồng thời việc phân cấp quản lý được đẩy mạnh. Việc quản lý, sử dụng biên chế và lao động được giao hằng năm đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được quan tâm thực hiện; trình độ, năng lực của công chức được nâng cao một bước; tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ý thức tận tụy phục vụ Nhân dân được nâng lên. Việc sắp xếp bố trí công chức cơ bản gắn với vị trí việc làm và đáp ứng được yêu cầu công việc đã giao. Thực hiện quy định về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầy đủ, kịp thời.

Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC của Sở trong thời gian tới

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC còn một số tồn tại và hạn chế như: Chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp trong CCHC đem lại hiệu quả thiết thực; chưa xây dựng được phong trào hiến kế, sáng kiến, giải pháp trong CCHC. Nguyên nhân của hạn chế là vẫn còn một bộ phận công chức, viên chức chưa thực sự chủ động nghiên cứu, đề ra các giải pháp đổi mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, trong thời gian tới, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ công chức, viên chức về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ thi đua quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác của toàn ngành. Cùng với đó tiếp tục rà soát và thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trong ngành, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định TTHC không còn phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, công dân. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết TTHC trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát; tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp, gây vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao trách nhiệm về công tác tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục thực hiện công tác, điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí cán bộ theo kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trong hoạt động công vụ; Tăng cường công tác tự kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời khắc phục những mặt thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện và thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo quy định./.

-Văn phòng -

Các Tin khác
- Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 18/06
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 09/06
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/06
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ Khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương 24/05
- Tuyên truyền lưu động: Lan tỏa thông điệp ngày bầu cử 23/05
- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 19/05
- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cùng Lãnh đạo Sở VHTTDL và các sở, ngành chức năng của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Giao Thuỷ 12/05
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số di tích lịch sử - văn hóa 06/05
- Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các Huyện, Thành phố Nam Định 04/05
- Nam Định tham gia thi Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc 26/04
- Hội nghị Phối hợp cài đtặ ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động tại Sở VHTTDL 16/04
- Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở VHTTDL 06/04
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số di tích lịch sử - văn hóa, danh lam - thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 25/02
- Thông cáo báo chí về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định 05/02
- Đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 03/02