Chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số đã và đang trở thành một yêu cầu quan trọng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Không nằm ngoài xu hướng đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ giúp hình thành những "tấm khiên" vững chắc góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin đối với Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức; lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngăn chặn thông tin xấu độc và lan tỏa thông tin chính thống, tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

Theo chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" ngày 03/6/2023: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Ðảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công tác chuyển đổi số tại Sở có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Thông qua chuyển đổi số, sức mạnh tổng hợp của Ðảng được phát huy hiệu quả bằng nhiều hình thức như ứng dụng công nghệ số vào chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo và cập nhật, sao lưu dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; chuyển đổi số hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý cán bộ, đảng viên, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát... và công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Ðảng trong toàn Ðảng, toàn dân; hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng hệ thống văn bản điện tử và hệ thống thông tin báo cáo công tác đảng trong hoạt động điều hành của hệ thống Ðảng và chính quyền...

Chuyển đổi số giúp sự lãnh đạo của Ðảng và công tác điều hành của lãnh đạo Sở phát huy hiệu lực, hiệu quả tích cực, nâng cao tính minh bạch, tăng cường liên kết chặt chẽ hơn, hạn chế tham nhũng, kiến tạo sự phát triển lành mạnh cho xã hội.

Chuyển đổi số cũng đem đến những thách thức to lớn đối với việc quản lý, điều hành, bảo đảm an ninh quốc gia, đặc biệt là công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong giai đoạn hiện nay.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước triệt để lợi dụng internet nhằm thu thập tin tức bí mật nhà nước phục vụ những mưu đồ chính trị đen tối.

Các đơn vị trực thuộc chức năng cần tăng cường quản lý không gian mạng, kịp thời phát hiện các thông tin sai lệch, xuyên tạc, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định pháp luật. Phát huy tối đa lợi thế công nghệ thông tin và mạng lưới báo chí chính thống, chủ động đưa tin, phản ánh kịp thời những vấn đề người dân quan tâm, kiên quyết phản bác thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần định hướng dư luận xã hội. Cần đẩy mạnh việc nắm bắt tư tưởng quần chúng nhân dân qua các hội nhóm trên mạng xã hội, trang fanpage, blog...; xây dựng các trang thông tin lan tỏa gương người tốt, việc tốt, đề cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia, "tương thân, tương ái",... với mục tiêu lấy "cái đẹp dẹp cái xấu", góp phần loại bỏ thông tin xấu, độc hại, bóp méo, xuyên tạc sự thật.

Các Tin khác