HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố Nam Định và các cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu những nội dung chính của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 18/11/2016, gồm 9 chương, 68 điều, quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật được xây dựng trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, bám sát tinh thần của Hiến pháp năm 2013; quán triệt sâu sắc và thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Việc tổ chức triển khai thi hành các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, chính sách về tôn giáo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

P.V

Các Tin khác