Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

.

File ttài liệu:
vb3-168....pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định 06/04
- Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2022 05/04
- KH triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 28/02
- Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam" năm 2022 21/02
- Ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” 21/02
- Kế hoạch công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2022 19/01
- Kế hoạch tổ chức báo Xuân Nhâm Dần 2022 19/01
- Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2022 05/01
- Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2022 24/12
- Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2022 20/12
- Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/12
- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 20/12
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở VHTTDL 20/12
- Kế hoạch Tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý tài chính, tài sản công cho đội ngũ công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 15/12
- Kế hoạch Phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2022” 05/12