Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2022

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2022

File ttài liệu:
Ke hoach CCHC nam 2022.pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2022 24/12
- Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2022 20/12
- Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/12
- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 20/12
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở VHTTDL 20/12
- Kế hoạch Tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý tài chính, tài sản công cho đội ngũ công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 15/12
- Kế hoạch Phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2022” 05/12
- Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định năm 2021 16/11
- Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 04/11
- Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022 15/10
- Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2025 01/10
- Kế hoạch tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng 28/07
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm 20 năm Ngày GĐVN và Tháng HĐQG phòng, chống BLGĐ 25/05
- Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 08/04
- Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2021 15/03