Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam" năm 2022

Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam" năm 2022

File ttài liệu:
18 (1).pdf

Các Tin khác
- Ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” 21/02
- Kế hoạch công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2022 19/01
- Kế hoạch tổ chức báo Xuân Nhâm Dần 2022 19/01
- Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2022 05/01
- Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2022 24/12
- Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2022 20/12
- Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/12
- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 20/12
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở VHTTDL 20/12
- Kế hoạch Tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý tài chính, tài sản công cho đội ngũ công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 15/12
- Kế hoạch Phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2022” 05/12
- Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định năm 2021 16/11
- Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 04/11
- Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022 15/10
- Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2025 01/10