Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ171)

Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ171)

File ttài liệu:
vb4-171....pdf

Các Tin khác
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ172) 13/06
- Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý II năm 2022 07/06
- Quyết định v/v công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ-155) 31/05
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ150) 31/05
- Công khai thực hiện thu - chị ngân sách quý I năm 2022 của Sở VHTTDL 15/04
- Công bố công khai Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II) 13/04
- Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quí I năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/04
- Công khai kết mua sắm công Văn phòng Sở 29/03
- Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2022 28/03
- Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 04/03
- Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 03/03
- Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 28/02
- Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/02
- Quyết định ban hành quy chế tài sản công Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 15/02
- CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA SỞ VHTTDL 07/02