Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

.

File ttài liệu:
174. KH ktra NQ 04..pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/12
- Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023 21/12
- Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2023 19/12
- Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 19/12
- Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 19/12
- Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2023 19/12
- Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở VHTTDL 13/12
- Kế hoạch Tổ chức môn JuJitsu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Nam Định 07/12
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Tái bản sách “Mười bốn vị hoàng đế thời Trần” 02/12
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hội trường, ăn uống phục vụ Ngày của Phở 12 tháng 12 02/12
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định 01/12
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định 01/12
- Quyết định Quy định về việc xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp 16/11
- Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 14/11
- Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân " 12/11