Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc quản lý hoạt động kinh doanh đón khách du lịch tại các nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 09 tháng 06 năm 2017, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 684/TCDL-LH hướng dẫn cụ thể về quản lý hoạt động kinh doanh đón khách du lịch tại các nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công văn nêu rõ: theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các đơn vị, bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị công lập có thu, đơn vị công lập chưa có thu, được nhà nước giao quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, trong đó có nhà khách, nhà nghỉ, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cơ quan chủ quản có quyền quyết định đầu tư xây dựng, điều chuyển, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê,..theo phân cấp của Chính phủ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh lưu trú du lịch phải có đăng ký kinh doanh. Việc kinh doanh du lịch theo đúng nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh.

Theo quy định của Luật Du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch phải có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch và đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nhà khách, nhà nghỉ của các cơ quan nhà nước bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao (đón tiếp và phục vụ khách của các cơ quan nhà nước), nếu muốn kinh doanh phục vụ khách du lịch phải đảm bảo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Du lịch. Vì vậy, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phối hợp với cơ quan quản lý nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành…hướng dẫn các nhà khách, nhà nghỉ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phòng Quản lý Du lịch

Các Tin khác