Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định

Thực hiện Nghị quyết 30c ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tỏng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết 76 ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 30c của Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã các định nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng, là khâu đột phá trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương thiếp tục đẩy mạnh CCHC của Đảng và Nhà nước; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Nam Định về CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Nam Định về CCHC nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tích cực đẩy mạnh công tác CCHC nâng cao hiệu quả công tác CCHC thuộc phạm vi ngành quản lý.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính của Sở đã được quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan, Nội quy làm việc của bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trực tiếp lành đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính của Sở. Lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cũng như các đơn vị trực thuộc Sở.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 892/KH-SVHTTDL ngày 01/12/2017 về công tác CCHC năm 2018, Kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thống kê các thủ tục hành chính, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của pháp luật. Triển khai các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc rút ngắn thời gian thẩm định hồ swo và ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc. Công tác CCHC được lãnh đạo Sở VHTTDL xác định là nhiệm vụ trọng tâmvà thường xuyên chỉ đạo tập trung thực hiện triển khai thực hiện tốt trên 07 lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó tập trung chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở gắn với triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên phần mềm hành chính công của tỉnh Nam Định.

Trong thời gian qua, Sở cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao vai trò trách nhiệm của các cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu của các phòng, ban, đơn vị; nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện “Một cửa”, “Một cửa liên thông” nghiêm túc, đúng quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, tạo sự thống nhất trong thực hiện kế hoạch CCHC của Sở. 100% cán bộ, công chức trong cơ quan được quán triệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính tại các buổi giao ban, họp định kỳ, hội nghị, tập huấn. Hiện tại % phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có mạng nội bộ để trao đổi công việc, % cán bộ, công chức có tài khoản điện tử để sử dụng email, sử dụng hệ thống thông tin nội bộ và môi trường làm việc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngữ cán bộ công chức luôn được chú trọng, chủ động tuyển dụng, bổ sung cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực; các đơn vị chức năng trong ngành đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm 2018, Sở đã phối hợp với Tổng cục TDTT tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và cấp chứng chỉ cho 250 học viên tham gia lớp tập huấn; tổ chức hội nghị triển khai văn bản mới về lĩnh vực du lịch cho lãnh đạo, cán bộ của PhòngVăn hóa và Thông tin, Ban quản lý các điểm du lịch các huyện, thành phố, các cơ sở lưu trú, thành viên Hiệp hội Du lịch Nam Định; Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong nước và quốc tế tới Nam Định.

Thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn CCHC của tỉnh và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Trung tâm Văn hóa 3-2 đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nhà văn hóa cấp huyện và cơ sở. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao và Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phẩm chất chính trị cho đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên. Nhiều cán bộ huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc được cử đi đào tạo đại học và kết nạp Đảng. trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động rà soát, bổ sung Quy chế làm việc để phù hợp với tình hình thực tiễn, đổi mới tác phòng, lề lối làm việc. Nhờ đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có nhiều chuyển biến về nhận thức, tác phòng, thái độ ứng xử, giao thiếp và thực thi công vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có trách nhiệm trong công việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong công tác hiện đại hóa hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, sử dụng thư điện tử công vụ để gửi, nhận thông tin, văn bản phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên cập nhật tin tức trên Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các haotj động của ngành; các thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đáng triển khai và đã hoàn thành đều được thực hiện nghiêm theo Nghị định số 43/2011-NĐ-CP của Chính phủ. Bổ sung một số trang thiết bị, điều kiện làm việc, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc. Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở. Đã rà soát sửa đổi quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền lĩnh vực du lịch, thể dục, thể thao theo TCVN ISO sau khi UBND tỉnh ban hành văn bản mới.

Thực hiện các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; tháng 7/2017 Sở đã nâng cấp Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các giao diện, nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của các tổ chức, cá nhân; đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm một cửa, kết nối đồng bộ trên hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến dichvucong.namdinh.gov.vn. Từng bước hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch và thực hiện cuung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 ở một số lĩnh vực chuyên ngành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai phần mềm dịch vụ hành chính công công với 115 thủ tục hành chính trong đó lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 97 thủ tục hành chính, thủ tục hành chính trực tuyến cấp độ 3 và 4 là 12 thủ tục hành chính. Đến nay đã tiếp nhận 160 hồ sơ trực tuyến (trong đó 20 hồ sơ thực hiện cấp độ 4 được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ qua hành chính nhà nước tại địa phương . Sở đã ban hành Quyết định số 301/QĐ-SVHTTDL ngày 24/7/2017 ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở; Quyết định số 326/QĐ-SVHTTDL ngày 21/8/2017 về việc phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chỉ đạo cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở thực hiện nghiêm túc và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch như mẫu đơn, tờ khai, cấp phép hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh... đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp phải để công dân chờ đợi lâu. 100% các giấy phép, văn bản tiếp nhận được cấp đúng hạn, không để tồn đọng, quá thời gian quy định. Tinh thần, thái độ của cán bộ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa luôn hòa nhã, lịch sự, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của công dân, không gây phiền hà, sách nhiễu.

Các thủ tục, hồ sơ được công khai đầy đủ, tạo thuận lợi trong giải quyết công việc, hạn chế việc phải trao đổi nhiều lần cho tổ chức, công dân đến liên hệ công tác. Đến cuối tháng 12/2018, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 320 hồ sơ trong đó có 248 hồ sơ thông báo nội dung sản phẩm quảng cáo; 32 hồ sơ thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật; 10 giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tiếp nhận, xét duyệt và cấp mới, cấp đổi, cấp lại 21 thẻ hướng dẫn viên du lịch (14 thẻ hướng dẫn viên nội địa, 07 thẻ hướng dẫn viên quốc tế); 01 giấy phép kinh doanh dịch vụ LỮ hành nội địa; thẩm định và cấp phép mới 02 cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch; 07 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao.

Nhìn chung năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các chương trình hành động của ngành, trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện CCHC, coi đây là một nhiệm vụ trong tâm; thường xuyên chỉ đạo các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tích cực triển khai thực hiện công tác CCHC, với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC; đảm bảo thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được thực hiện hiệu quả. Hoạt động thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, các đơn vị trong ngành đã tập trung triển khai các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng mang tính thông tin nhanh, tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ CCHC. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc áp dụng các quy trình tiếp nhận và trả kết quả qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy những kết quả đã đạt được của CCHC trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao du lịch và gia đình, trong những năm tiếp theo, để nâng cao chỉ số CCHC, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong những năm tiếp theo, để nâng cao chỉ số CCHC, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định đây là công tác trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác đạo tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức về công tác CCHC cho đội ngữ cán bộ, công chức trong ngành. Từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước và công tác cải cách thủ tục hành chính. Tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức, biên chế, cải tiến, sắp xếp bố trí lại bộ máy, cán bộ đảm bảo sự điều hành thống nhất và xuyên suốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có lập trường chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, ý thức đạo đức nghề nghiệp. Đào tạo và đạo tạo lại đề thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ công chức, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Tăng cường đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất cho nhiệm vụ CCHC. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2019.

Với quyết tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Sở và sự vào cuộc tích cực của các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cùng với việc triển khai có hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức, chỉ số CCHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ngày càng hoàn thiện tốt hơn, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định.

ThS. Trần Thị Hương Giang [1][1] Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Tin khác
- Một số kết quả bước đầu trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 10/05
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 18/01
- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 18/01
- Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII 24/08
- Cụm thi đua ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng bằng sông hồng sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 02/08
- Thư chúc tết - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01
- Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 03/01
- Tuyên truyền giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 21/12
- Đại hội Đại biểu Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022 14/12
- Lễ ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm “Quản lý văn bản và điều hành công việc Voffice” giữa Sở VHTTDL và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Nam Định 25/08
- Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số: 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 03/08
- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 01/08
- Hội nghị Giao ban báo chí tháng 7 năm 2017 02/08
- Lễ trao tặng sách của đồng chí Bạch Ngọc Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho Thư viện tỉnh 27/07
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ đặt vòng hoa và dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ 25/07