Báo cáo Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

Báo cáo Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

.

File ttài liệu:
bao cao phan bo ngan sach.pdf

Các Tin khác
- Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2021 22/12
- QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019 23/12
- báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 25/05
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 của Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL 24/02