Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (theo công văn 1203/CV-SVHTTDl ngày 29/12/2020)

Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (theo công văn 1203/CV-SVHTTDl ngày 29/12/2020)

.

File ttài liệu:
Scan cong khai nsnn 2021 bieu so 2 dieu chinh giam dau (1).pdf

Các Tin khác
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 14/06
- Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách năm 2021 theo thông tư 90 21/06
- Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 và Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 14/06
- Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 08/06
- Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2021 08/06
- QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019 03/06
- Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 2 03/06
- Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 7 03/06
- Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 3 03/06
- Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 20/01
- công bố công khai số liệu dự toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 18/01
- công bố công khai quyết toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2019 18/01
- Báo cáo Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 30/12
- Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2021 22/12
- QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019 23/12