Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới

Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; tập trung giám sát các chi bộ và đảng viên các chi bộ chịu ảnh hưởng, tác động của Đề án sáp nhập trong thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (chi bộ Bảo tàng tỉnh và chi bộ Trung tâm Thể thao thành tích cao); việc thực hiện Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở; Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. Đồng thời, thường xuyên giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cán bộ đảng, những điều đảng viên không được làm và chức trách nhiệm vụ được giao đối với các đảng viên trong Đảng bộ. Kết quả, trong năm 2021, Đảng ủy đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra đối với 02 chi bộ (chi bộ Phòng Quản lý Thể dục thể thao; chi bộ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao) và 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với 01 chi bộ (chi bộ Thanh tra). Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các Nghị quyết; việc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác; quy chế làm việc; công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên; việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với các chi bộ, đảng viên thông qua các hình thức: tham dự các cuộc họp của chi bộ; theo dõi, nắm tình hình, nghiên cứu các báo cáo của chi bộ, trao đổi với các đoàn thể, các đơn vị có liên quan. Năm 2021, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với chi bộ Thư viện tỉnh trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng và 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với đồng chí Bí thư chi bộ Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu.

Việc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã giúp các chi bộ đánh giá đúng hơn tình hình hoạt động của chi bộ, cán bộ, đảng viên; phát huy ưu điểm, cách làm hay, kịp thời chấn chỉnh, những hạn chế, thiếu sót; giúp đối tượng được kiểm tra, giám sát tự đánh giá được kết quả hoạt động của mình cũng như ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế, thiếu sót để kịp thời khắc phục, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18-6-2021 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”, Đảng ủy sẽ tiếp tục chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị; chú trọng đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát./.

Một số hình ảnh kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của UBKT Đảng ủy năm 2021:

Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh

Đoàn giám sát làm việc tại chi bộ Thanh tra

Đoàn kiểm tra làm việc tại chi bộ Thư viện tỉnh
Đoàn giám sát làm việc tại chị bộ Trung tấm Văn háo, Điện ảnh và Triển lãm

Đoàn kiểm tra làm việc tại chi bộ Phòng Quản lý Thể dục thể thao
Các Tin khác
- Thư viện tỉnh Nam Định - Linh hoạt thích ứng phục vụ bạn đọc, đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 05/12
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dc giao năm 2021 03/12
- Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 29/11
- Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Nam Định 31/07
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đột phá trong công tác cải cách hành chính 12/07
- Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 09/07
- Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 18/06
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 09/06
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/06
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ Khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương 24/05
- Tuyên truyền lưu động: Lan tỏa thông điệp ngày bầu cử 23/05
- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 19/05
- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cùng Lãnh đạo Sở VHTTDL và các sở, ngành chức năng của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Giao Thuỷ 12/05
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số di tích lịch sử - văn hóa 06/05
- Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các Huyện, Thành phố Nam Định 04/05