Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định

File ttài liệu:
KH KTS-XHS.pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch Phát triển KTXH và Kế hoạch đầu tư công của Sở VHTTDL năm 2023 28/07
- Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2022 19/07
- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định 18/07
- Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 13/06
- Kế hạch Tổ chức Lễ Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2022 13/06
- Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 25/05
- Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 18/05
- Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định 06/04
- Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2022 05/04
- KH triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 28/02
- Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam" năm 2022 21/02
- Ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” 21/02
- Kế hoạch công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2022 19/01
- Kế hoạch tổ chức báo Xuân Nhâm Dần 2022 19/01
- Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2022 05/01