Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"

.

File ttài liệu:
KH82TU.signed.pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 23/12
- Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việcđẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 22/12
- Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/12
- Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/12
- Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023 21/12
- Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2023 19/12
- Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 19/12
- Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 19/12
- Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2023 19/12
- Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở VHTTDL 13/12
- Kế hoạch Tổ chức môn JuJitsu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Nam Định 07/12
- Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Tái bản sách “Mười bốn vị hoàng đế thời Trần” 02/12
- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hội trường, ăn uống phục vụ Ngày của Phở 12 tháng 12 02/12
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định 01/12
- Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định 01/12