Huyện Hải Hậu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Huyện Hải Hậu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Sáng ngày 19/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Thực hiện Nghị quyết số 33, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (gọi tắt là Nghị quyết số 33), ngay trong năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành Kế hoạch 80 ngày 15/8/2014 về tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33. Đặc biệt, để định hướng đúng và đưa Nghị quyết 33 đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội thảo nghiên cứu và đã bước đầu khái quát nên đặc trưng văn hóa, con người Hải Hậu với 29 chữ:

“Khí phách kiên cường - Ý chí tự lực, tự cường;

Cố kết cộng đồng bền chặt - Tiên phong trong đổi mới;

Có đời sống vật chất, tinh thần phong phú”.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sơ, tổng kết kịp thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

10 năm thực hiện Nghị quyết 33, đến hết năm 2023, huyện Hải hậu đã triển khai, thực hiện các mục tiêu và một số chỉ tiêu chủ yếu (so với trước khi thực hiện Nghị quyết): Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 97,8%, tăng 7%; số xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa đạt 99,7%, tăng 31,4%; năm 2023 có 388/390 xóm (TDP) đạt 99,7%); số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 67%, tăng 12%; số gia đình thể thao đạt 36%, tăng 16,2%; 100% xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa; 100% xã, thị trấn có khu thể thao; tiếp tục duy trì và giữ vững đơn vị điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước (duy trì liên tục từ năm 1978 đến nay). Trong 10 năm, nguồn ngân sách huyện đã chi gần 210 tỷ đồng để thực hiện chi thường xuyên sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; chi trên 50 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng mới các cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa khu trung tâm huyện; các xã, thị trấn đã chi gần 72 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để xây dựng khu trung tâm văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020, cán bộ và nhân dân huyện Hải Hậu được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào. Huyện tiếp tục duy trì và giữ vững đơn vị điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước (duy trì liên tục từ năm 1978 đến nay).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả cán bộ, nhân dân toàn huyện đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 33. Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy gợi mở, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân toàn huyện tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện - con người Hải Hậu phát triển tổng hòa và hoàn thiện những nét văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của mảnh đất, con người Hải Hậu, đưa Hải Hậu tiếp tục trở thành điểm sáng, giữ vững là huyện điển hình văn hóa, thông tin cấp huyện của cả nước. Coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống quê hương văn hóa - anh hùng. Đặc biệt là truyền thống "Tứ tính, Cửu tộc" - "Nếp nhà nhân hậu, Phúc, Đức, Cần, Kiệm; mây sáng, trời trong; con cháu thảo hiền”, với “Khí phách kiên cường, ý chí tự lực tự cường; Cố kết cộng đồng bền chặt” Đây là các giá trị tô thắm thêm tinh thần đoàn kết, lòng quả cảm, trí thông minh, sáng tạo, tính cần cù, nhẫn nại của con người Hải Hậu vốn đã kế thừa từ nền văn minh sông Hồng trong hành trang mở đất..

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cụ thể hóa trong hương ước xóm (TDP) phù hợp với các quy định của Nhà nước, bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Tập trung xây dựng văn hóa công sở, nhà trường.

Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tuy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên. Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa huy động sức mạnh của toàn xã hội, duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, các trò chơi dân gian đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa lành mạnh phát triển một số ngành, nghề, sản phẩm có hàm lượng giá trị văn hóa, có lợi thế và tiềm năng, trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển du lịch huyện Hải Hậu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vượt qua các thách thức để giữ gìn, hoàn thiện bản sắc văn hóa dân tộc.

Trước hết: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa: các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, động viên, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Phải coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Văn hóa, đạo đức và lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết trong mọi tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, trong từng đảng viên, hội viên. Sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên là yêu cầu quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông. Đẩy mạnh tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp văn hóa theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra văn hóa, gắn với trách nhiệm cá nhân và tổ chức khi để xảy ra sai phạm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, cán bộ, giáo viên ở cơ sở phải có chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết.

Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn đầu tư, tài trợ, cho phát triển văn hóa, xây dựng con người. Xây dựng một số công trình văn hóa trọng điểm, thiết chế văn hóa phù hợp (thư viện, nhà văn hóa, công trình thể thao...). Đầu tư xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Kim Luyên

Các Tin khác
- Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hải Hậu lần thứ IX và Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2022 10/09
- Huyện Xuân Trường tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 05/09
- Hội diễn Văn nghệ quần chúng trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao dịp 2/9 tại Hải Hậu 04/09
- Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước huyện Hải Hậu năm 2022 21/06
- Đại hội Thể dục thể thao huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định lần thứ IX 11/05
- Giải Bóng đá thanh niên huyện Vụ Bản năm 2022 27/04
- Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống đuối nước huyện Hải Hậu năm 2020 06/07
- Tổng hợp kết quả các môn thi đấu tại Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống năm 2019 05/09
- Huyện Hải Hậu tổ chức Khai mạc Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống năm 2019 04/09
- Huyện Hải Hậu tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 30/05
- Giải cờ tướng thành phố Nam Định năm 2019 22/04
- Huyện Hải Hậu tổ chức Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019 18/03
- Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống huyện Hải Hậu năm 2018 thành công rực rỡ 05/09
- Huyện Giao Thủy tổ chức giải bơi chải năm 2018. 04/09
- Hải Hậu khai mạc giải Bóng chuyền nam năm 2018 04/09