Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách sáu tháng đầu năm năm 2021 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách sáu tháng đầu năm năm 2021 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

.

File ttài liệu:
công khai 6 tháng.pdf

Các Tin khác
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2021 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/07
- Quyết định về việc công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 02/07
- Quyết định công bố công khai điều chỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 30/06
- Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 30/06
- Quyết định việc công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 23/06
- Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (theo công văn 1203/CV-SVHTTDl ngày 29/12/2020) 14/06
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 14/06
- Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách năm 2021 theo thông tư 90 21/06
- Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 và Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 14/06
- Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 08/06
- Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2021 08/06
- QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019 03/06
- Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 2 03/06
- Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 7 03/06
- Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 3 03/06