Điểm sáng thực hiện nếp sông văn minh trong việc cưới, việc tang tại xã Xuân Kiên huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định

Thực hiện Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh (NSVM) trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội theo Quyết định số 3123 của UBND huyện Xuân Trường, đến nay việc thực hiện NSVM trên địa bàn xã Xuân Kiên đã đi vào nề nếp. Đến nay 100% cơ sở xóm trên địa bàn xã đều xây dựng quy ước nếp sống văn hóa và đưa việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội vào quy ước nếp sống văn hóa khu dân cư; coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, xếp loại các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Xóm văn hóa”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ. Trên cơ sở gìn giữ, kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc giá trị văn hóa mới theo hướng lành mạnh, tiến bộ, văn minh; các quy ước nếp sống văn hóa đặc biệt đề cập đến trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, vai trò của nhân dân trong thực hiện NSVM, các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các hội nghị trên hệ thống loa truyền thanh, hệ thống panoo, áp phích tuyên truyền cổ động trực quan, gắn với trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể và người dân; trong đó xác định xóm là địa bàn, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên là nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, cuộc vận động. Trong quá trình thực hiện đề án có sự tăng cường chỉ đạo, kiểm tra của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể; kịp thời khắc phục những tồn tại, tháo gỡ khó khăn trong cộng đồng dân cư. Để việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đạt hiệu quả cao, xã Xuân Kiên đã xây dựng 2 mô hình điểm về đám cưới và lễ tang. Mô hình này thường là gia đình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, có sự hướng dẫn và giám sát trực tiếp của thành viên tổ công tác của xã để rút kinh nghiệm sau đó nhân ra diện rộng.

Việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn xã” đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Khi có việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội diễn ra, trưởng xómmời tổ công tác của xã, ban chi uỷ, ban công tác MTTQ xóm, hội ý thống nhất nhiệm vụ và trực tiếp đến tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ và giám sát gia đình thực hiện đúng các quy định đã nêu trong quy ước.Về việc tang có số lượng vòng hoa, bức trướng được hạn chế, một số nghi lễ rườm rà được cắt bỏ. Các tang gia không để linh cữu người quá cố trong nhà quá 48 giờ... Đặc biệt, đối với việc tang, Ban chỉ đạo đề án xã và Ban công tác Mặt trận cơ sở vào cuộc mạnh mẽ nên việc rải vàng mã trên đường đưa tang, phúng viếng bằng nhiều vòng hoa, lẵng hoa, bức trướng đã giảm đáng kể, nhiều đám tang đã sử dụng vòng hoa luân chuyển, tỉ lệ đám hỏa táng ngày một cao. Các nghi lễ sau đám tang như: 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày được tổ chức đơn giản, tiết kiệm trong phạm vi gia đình.

Với đám cưới, lượng khách mời, việc ăn uống, cỗ bàn đã giảm; đặc biệt không còn hiện tượng tiếp mời thuốc lá trong đám cưới. Việc tổ chức đưa đón dâu đã chấp hành đúng quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự công cộng. Mô hình “cưới văn minh, tiết kiệm” ở cơ sở xóm nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thanh niên. Tổ công tác của xã đã phối hợp với cơ sở xóm động viên khuyến khích các gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa xóm để giảm thiểu chi phí nhưng vẫn trang trọng. Ðặc biệt, việc phát động phong trào “làm cỗ đủ ăn, ăn cỗ không lấy phần” được nhiều gia đình thực hiện rất tốt, đã giúp tiết kiệm chi phí cho gia chủ, xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự.

Việc thực hiện tốt quy ước NSVM trong việc cưới, việc tang ở Xuân Kiên đã tác động tích cực đến Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở xã đạt trên 90%, 100% xóm được công nhận “Xóm văn hóa”, tình làng nghĩa xóm ngày càng được gắn kết, phát huy được nhân tố con người trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Phạm Liên

Các Tin khác
- Thị trấn Quất Lâm, điểm sáng về thực hiện nếp sông văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 09/06
- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại thị Thị Trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 09/06
- Thực hiện nếp sống văn minh tại xã Hiển Khánh huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định 09/06
- Mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại xã Hải Phương, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 09/06
- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại xã Hải Long huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 09/06
- Những nội dung chính của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 24/07
- Những chuyển biến tích cực trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nam Định 15/03
- Nâng cao chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng (thôn, xóm, tổ dân phố) văn hóa góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh Nam Định 15/03
- Huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017, triển khai hoạt động văn hóa thông tin năm 2018 15/01
- Nâng cao chất lượng tủ sách nhà văn hóa thôn, xóm 14/06