Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021

File ttài liệu:
QDCK DCDT 17-8-2021.pdf

Các Tin khác
- Công bố công khai Tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán và Kế hoạch vốn đầu tư dự án Các hạng mục phục vụ Sea games 31 11/08
- Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 09/08
- Công bố công khai Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Các hạng mục phục vụ Sea games 31 09/08
- Công bố công khai cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021 05/08
- Công Khai tình hình thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách Quý II, 6 tháng đầu năm 2021 12/07
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách sáu tháng đầu năm năm 2021 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/07
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2021 Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/07
- Quyết định về việc công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 02/07
- Quyết định công bố công khai điều chỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 30/06
- Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 30/06
- Quyết định việc công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 23/06
- Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (theo công văn 1203/CV-SVHTTDl ngày 29/12/2020) 14/06
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 14/06
- Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách năm 2021 theo thông tư 90 21/06
- Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 và Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 14/06