Kết quảcông tác kiểm soát thủ tục hành chính Của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Kết quảcông tác kiểm soát thủ tục hành chính  Của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, là việc xem xét, đánh giá theo dõi, bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện có hiệu quả Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 894/KH-SVHTTDL ngày 04/12/2018về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 triển khai tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện 133 thủ tục trong đó có 116 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, 17 TTHC cấp tỉnh do UBND tỉnh công bố được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định. Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính theo yêu cầu của Bộ VHTTDL. Năm 2019, đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 Quyết định công bố thủ tục hành chính cụ thể: Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL; Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL; Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL; Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện.

Sở đã thực hiện việc niêm yết, công khai các thủtục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại trụ sở cơ quan Văn phòng Sở và đưa vào thực hiện, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các thủ tục, biểu mẫu hành chính được niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác, công khai giúp cho tổ chức và cá nhân dễ dàng thực hiện khi có yêu cầu. Đồng thời công khai mã hồ sơ TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, di sản và gia đình trên cơ sở giữ liệu quốc gia về TTHC.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công trực tuyến Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm Dịch Vụ công trực tuyến: http://dichvucong.namdinh.gov.vn cho cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ và cán bộ công chức tại các phòng có TTHC được giao. Sở VHTTDL đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 ở một số lĩnh vực chuyên ngành. Chỉ đạo các phòng QLNN và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo 100% TTHC được thực hiện tại Trung tâm và có 49/116 (42%) số TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2019 -2020.

Bên cạnh đó, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định trong đó có 08 TTHC thuộc nhóm lĩnh vực cắt giảm trên 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định đối với thủ tục thuộc lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch; qua đó, tạo được sự đồng thuận, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp so với trước đây.

Kết quảtrong năm 2019, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 285 hồ sơ đăng ký quảng cáo; 31 văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật; 14 giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật; cấp mới 08 giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; cấp mới và cấp đổi 38 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa (trong đó 17 quốc tế, 21 nội địa); thẩm định và cấp phép mới 07 cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch;25 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế; cấp mới và cấp lại 05 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; 07 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao; 01hồ sơ liên thông trình UBND tỉnh ra quyết định cấp Giấy phép triển lãm Mỹ thuật; 100% đựơc giải quyết đúng thời hạn, các hồ sơ còn thiếu đã hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện theo quy định. Sở cũng đã triển khai và thực hiện tốt việc thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc: các văn bản quy định về thủ tục hành chính thường xuyên bị thay thế, sửa đổi, bổ sung đã tạo ra áp lực lớn cho cán bộ, công chức trong việc phải liên tục dự thảo Quyết định công bố mới; một số thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được công bố chưa đầy đủ so với quy định tại các văn bản khác hoặc có thủ tục được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa được công bố, chuẩn hóa; Việc quy định thời gian giải quyết TTHC trong nhiều văn bản QPPL của Bộ, ngành Trung ương chưa thống nhất về cách tính thời gian giải quyết giữa “ngày” và “ngày làm việc”.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới Sở VHTTDL cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức về vai trò, tầm quan trọng của kiểm soát thủ tục hành chính, xác định kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để việc triển khai thực hiện được đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành;Tăng cường cải cách quá trình thực thi giải quyết TTHC. Xây dựng quy trình nội bộ hợp lý để giải quyết TTHC nhanh gọn nhằm rút ngắn thời gian giải quyết so với thời hạn được pháp luật quy định. Thực hiện quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông ở mức độ cao hơn, phấn đấu tăng 10 -20% số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành VHTTDL trong năm 2020./.

- Ths. Trần Thị Hương Giang-Phó Chánh Văn phòng Sở


Các Tin khác
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành 16/12
- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019 18/11
- Tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. 24/10
- Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nam Định 10/09
- Tuổi trẻ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) 30/07
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị công tác CCHC 6 tháng đầu năm, Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 03/07
- Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa cho công chức văn hóa xã hội xã, phường, thị trấn tại tỉnh Nam Định năm 2019 07/06
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định 10/05
- Một số kết quả bước đầu trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 10/05
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 18/01
- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 18/01
- Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII 24/08
- Cụm thi đua ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng bằng sông hồng sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 02/08
- Thư chúc tết - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01
- Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 03/01