Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)  với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2024, thời gian đến hết ngày 31/3/2024 với chủ đề: “Hạnh phúc cho mọi người”.

Nội dung các hoạt động tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); các chủ trương, chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; các gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán, lên án các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng...

Bên cạnh đó, Sở đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định bằng nhiều hình thức tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng văn hóa, con người Nam Định đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác gia đình như Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021- 2030) và các Kế hoạch, Đề án của các địa phương về công tác gia đình…; lựa chọn tổ chức các hoạt động phù hợp, ý nghĩa, thiết thực nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2024) tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!

+ Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng!

+ Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp!

+ Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia!

+ Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực!

P.V

Các Tin khác
- Bế mạc Festival Phở 2024: Hơn 50 nghìn bát phở phục vụ du khách 18/03
- Các hoạt động Festival Phở 2024 tại Nam Định 17/03
- Khai mạc Festival Phở 2024 với chủ đề “Con đường phở Việt” 18/03
- Khai mạc Chợ Tết "Một thoáng Thành Nam" Xuân Giáp Thìn 2024 16/02
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất 11/01
- 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Nam Định năm 2023 qua báo chí 02/01
- 20 năm thực hiện Công ước Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của UNESCO 29/11
- Lan tỏa giá trị di sản văn hóa “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” 26/11
- Tuyên truyền triển khai thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công 11/11
- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch 08/11
- Giải Vô địch Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định 2023 07/11
- Khai mạc Giải vô địch bóng bàn, cầu lông tỉnh năm 2023 04/11
- Khai mạc Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 32 năm 2023 23/10
- Sở VHTTDL tập trung hoàn thành các nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) trong 2 tháng cuối năm 2023 20/10
- “Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịchsử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định”. 19/10