Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”

Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các gia đình, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng văn hóa, con người Nam Định đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 514/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 27/5/2022 đề nghị các phòng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Nam Định tổ chức các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”, thời gian từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

Tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò, giá trị của gia đình trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ; các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình, ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình...

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển bền vững: Tuyên truyền các văn bản của tỉnh cụ thể hóa các các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới: Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021- 2030); Kế hoạch số 34/ KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 51/ KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 52/ KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định…

Tuyên truyền về nội dung các tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm phát huy vai trò gia đình trong xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam; đề cao vai trò gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; phê phán, lên án các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình… trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền qua các tin, bài trên trang thông tin điện tử địa phương.

Tuyên truyền chủ đề và khẩu hiệu Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) qua các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, panô, khẩu hiệu, bảng tin...) tại trụ sở cơ quan, trường học, các tuyến đường, phố chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư.

Lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp, gắn với các sự kiện, các ngày kỷ niệm trong tháng 6 để phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19.

Các khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ.

+ Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

+ Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ.

+ Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

P.V

Các Tin khác