Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL

Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL

Thời gian qua, Công tác cải cách hành chính luôn được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) triển khai thực hiện hiệu quả. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử được công chức thực hiện theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành đã tiếp tục được triển khai, đẩy mạnh và đạt được những hiệu quả rõ rệt.

Về Công tác chỉ đạo điều hành: Tính đến thời điểm báo cáo Sở VHTTDL đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành gồm: Kế hoạch số 1487/KH-SVHTTDL ngày 15/12/2021 Kế hoạch CCHC của Sở VHTTDL Nam Định năm 2022 (có phụ biểu về nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm thực hiện của từng bộ phận kèm theo); Kế hoạch số1488/KH-SVHTTDL ngày 15/12/2021 Kế hoạch thông tin tuyên truyền CCHC năm 2022; Kế hoạch số 1094/KH-SVHTTDL ngày 29/9/2021 Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 1490/KH-SVHTTDL ngày 15/12/2021 Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022; Kế hoạch số 1489/KH-SVHTTDL ngày 15/12/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022; Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 17/01/2022 về việc Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 1247/KH-SVHTTDL ngày 01/11/2021 Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động năm 2022; Kế hoạch số 1512/KH-SVHTTDL ngày 22/12/2021 Kế hoạch áp dụng duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 …; đồng thời đã đăng tải nhiều tin, bài về tuyên truyền các hoạt động của Sở VHTTDL năm 2022 trên cổng Thông tin điện tử của ngành.

Về Cải cách hành chính: Hiện tại Sở VHTTDL có 142 thủ tục hành chính và 142/142 thủ tục hành chính (đạt 100%) được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh. 9 tháng đầu năm 2022, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính Sở VHTTDL tiếp nhận 197 hồ sơ; trong đó 05 hồ sơ qua Bưu điện; 192 hồ sơ nộp trực tuyến; trả 197 hồ sơ (trong đó 66 hồ sơ qua bưu điện; 131 hồ sơ qua mạng); Sở VHTTDL không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Về Cải cách tổ chức bộ máy: Đến tháng 9/2022, Sở VHTTDL có 09 phòng quản lý nhà nướcvới 55 biên chế công chức và 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với263 viên chức, người lao động. Số lượng công chức, viên chức hàng năm của Sở, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định phân bổ chỉ tiêu của UBND tỉnh.

Về Cải cách chế độ công vụ: Sở VHTTDL đã hoàn thành việc xây dựng cơ cấu công chứctheo vị trí việc làm của khối QLNN, đang trình Sở Nội vụ tỉnh thẩm định báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh vị trí việc làm, khung năng lực phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở.

Sở tiếp tục thực hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Trong đó, 9 phòng chuyên môn và 6 đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức và các quy định về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch; Kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức: đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và thực hiện nghiêm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tăng cường, chủ động giải quyết nhiệm vụ, công việc được giao, trong đó đã quy định cụ thể các nội dung cần phải thực hiện đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, kết quả của tiến độ, chất lượng của việc giải quyết công việc là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá phân loại công chức, viên chức và bình xétthi đua khen thưởng; điều động, luân chuyển biệt phái cán bộ hàng năm; 100% công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế đề ra.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: trong Quí III Sở đã đăng ký 06 công chức, viên chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị; 03 công chức học lớp lãnh đạo cấp phòng, 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước về gia đình; 01 công chức học thạc sỹ.

Về Cải cách tài chính công: Trong năm 2022, Trên cơ sở dự toán năm được giao, Sở đã thực hiện quản lý chi tiêu đúng chế độ và quy định của nhà nước có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 6/6 đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Việc chi trả lương qua tài khoản được thực hiện đúng quy định của nhà nước.

Trong năm 2022 khối quản lý nhà nước (VP Sở) đã phối hợp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thành lập đoàn thanh tra trách nhiệm người đứng đầu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc, nhằm phát hiện những sai phạm về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, xác định trách nhiệm lãnh đạo, tham mưu và đề ra các biện pháp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Sở đã triển khai áp dụng tốt Hệ thống quản lý và điều hành văn bản. Việc gửi, nhận văn bản được thực hiện trên hệ thống, lãnh đạo Sở và các đơn vị đã sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử thành thạo. 100% công chức, viên chức sử dụng thư công vụ trong giao dịch, trao đổi công việc. Xây dựng đầy đủ kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm và giai đoạn. Tỷ lệ sử dụng và trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan nhà nước đạt 100%. Tiến hành rà soát nhập liệu bổ sung hồ sơ và quản lý công chức, viên chức trên phần mềm quản lý của tỉnh. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong đó xây dựng mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng; xây dựng kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống.

Công tác tuyên truyền được chú trọng. Thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các quy trình, thủ tục hành chính, các hồ sơ mẫu, biểu mẫu của các thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của Sở và Cổng dịch vụ công (dichvucong.namdinh.gov.vn) của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính. Cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị; Thông báo địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính đảm bảo đúng quy định. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức.

Việc tổ chức, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, quán triệt đến từng công chức, viên chức trong ngành thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời đăng tải nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực ngành trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; phần mềm quản lý văn bản để công chức, viên chức trong ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, dễ dàng truy cập và tìm hiểu, nghiên cứu, đảm bảo các văn bản pháp luật sau khi ban hành được triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả cao.

Thời gian tới, để phát huy kết quả đã đạt được, Sở VHTTDL triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong Kếhoạch CCHC; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022; Tăngcường thực hiện Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông kiểm soát TTHC, tập trung tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực VHTTDL phụ trách; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc được giao; Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong quá trình trao đổi, giải quyết công việc; tích cực nâng cao tỷ lệ văn bản đi sử dụng chữ ký số; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về công tác CCHC lên Cổng Thông tin điện tử của Sở;Duy trì việc thực hiện dịch vụ công, mức độ 3,4 đối với các TTHC lĩnh vực VHTTDL; tiếp nhận hồsơ, trảkết quảgiải quyết TTHC qua dịch vụbưu chínhcông ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủtướng Chính phủ; Tăng cường công tác tựkiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời khắc phục những mặt thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo quy định;… Đây là yếu tố tạo tiền đề để Sở VHTTDL tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử đạt nhiều kết quả hơn./.

Các Tin khác
- Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 27/06
- Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 10/05
- Sở VHTTDL tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Giải chạy Việt dã tỉnh năm 2022 28/03
- Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu 5 tỉnh, thành phố phía Bắc tại Nam Định 28/03
- Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính cho CLB Bóng đá Nam Định 28/03
- Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021 21/01
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 05/12
- Thư viện tỉnh Nam Định - Linh hoạt thích ứng phục vụ bạn đọc, đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 05/12
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dc giao năm 2021 03/12
- Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 29/11
- Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Nam Định 31/07
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đột phá trong công tác cải cách hành chính 12/07
- Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 09/07
- Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 18/06
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 09/06