Trình bày 61-80 trong số 317 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
815/TB-SVHTTDL02-08-2021Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8-2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
796/HD-SVHTTDL29-07-2021Hướng Phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
118/TB-UBND09-07-2021Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
1393/QĐ-UBND02-07-2021Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
874/QĐ-BTTTT17-06-2021V/v triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông
789/CĐ-TTg05-06-2021Công điện về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện "mục tieei kép
220/QĐ-SVHTTDL03-06-2021Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
223/QĐ-SVHTTDL03-06-2021Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tậpCổng thông tin điện tử Sở VHTTDL Nam Định
1662/QĐ-BVHTTDL25-05-2021Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, javascript:;Thể thao và Du lịch
80/TB-UBND20-05-2021Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
110/TB-VPCP18-05-2021thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
77/TB-UBND14-05-2021Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1458 /QĐ-BVHTTDL27-04-2021Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
45/NQ-CP16-04-2021Nghị quyết phiên họp triển khai công việc của chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
18/2021/QĐ-TTg 12-04-2021Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
338/TB-SVHTTDL09-04-2021V/v phân công nhiệm vụ của đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
759/QĐ-UBND09-04-2021QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21/2021/NĐ-CP19-03-2021v/v Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
22/2021/NĐ-CP19-03-2021Về khu kinh tế - quốc phòng
614/QĐ-UBND17-03-2021QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện