Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngày 06/10/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Nghị quyết 103/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nghị quyết đã xác định rõ mục tiêu Chương trình là:

1. Cụ thể hóa để thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Xác định rõ các nhiệm vụ để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW.

Về nhiệm vụ, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch

2. Cơ cấu lại ngành du lịch

3. Hoàn thiện thể chế, chính sách

4. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch

5. Xúc tiến quảng bá du lịch

6. Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch

7. Phát triển nguồn nhân lực du lịch

8. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch

Về tổ chức thực hiện, Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành của Trung ương trong việc triển khai Nghị quyết trong thời gian tới.

3f566a5648-pcttl-doai

Đồi với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương thực hiện 08 nhiệm vụ như sau:

a) Căn cứ Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 và Chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của địa phương; chủ động tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của mình; định kỳ hằng năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

b) Chỉ đạo việc rà soát, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm du lịch là một nội dung thiết yếu trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển cũng như từng đề án, dự án đầu tư của địa phương;

c) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển du lịch xây dựng và triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch của địa phương;

d) Tăng cường quản lý điểm đến, triển khai Nghị quyết, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch;

đ) Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch;

e) Ban hành theo thẩm quyền các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư du lịch để phát triển các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh liên kết các địa phương để phát triển sản phẩm, thị trường và các chuỗi giá trị du lịch;

g) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để tổ chức kết nối thuận lợi các phương thức vận tải phục vụ phát triển du lịch;

h) Rà soát quy hoạch phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về du lịch trên địa bàn.

Phòng QLDL

Các Tin khác
- Phát động cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” 17/10
- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy 12/07
- Nhà hàng Cánh Diều Vàng Nam Định được vinh danh Doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017 10/07
- Thành lập Ban quản lý Khu Du lịch Thịnh Long. 29/06
- Sở VHTTDL phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch Thịnh Long và Quất Lâm 16/06
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. 19/06
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên quy mô toàn quốc 16/06
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác triển khai hoạt động du lịch biển năm 2017 16/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện việc đánh giá điểm đến du lịch. 27/06
- Bún đũa và Phở bò Nam Định lọt TOP 100 món ăn ẩm thực, đặc sản tiêu biểu của Việt Nam 26/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc quản lý hoạt động kinh doanh đón khách du lịch tại các nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 26/06
- Mở hướng phát triển du lịch biển 23/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn tiêu chuẩn phiên dịch viên hỗ trợ hướng dẫn viên trong công tác giới thiệu và phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch. 23/06
- Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Du lịch sửa đổi 20/06
- Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch. 23/06